Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe
na temat zarządzania ryzykiem w bankach?

W działalności każdego banku występują różne rodzaje ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności i wiele innych. Jako instytucja zaufania publicznego bank musi wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec klientów, a jednocześnie – jako instytucja finansowa o charakterze komercyjnym –wypracować zysk pokrywający wszystkie poniesione koszty i przynoszący korzyści właścicielom. Nie da się tego osiągnąć bez skutecznego zarządzania ryzykiem. Jest to jedna z ważniejszych funkcji banku.

Ryzyka nie można nie można całkowicie wyeliminować, ale można je ograniczyć. Potrzebna jest do tego odpowiednia wiedza i umiejętności, które w zmieniającym się otoczeniu wymagają aktualizacji i systematycznego doskonalenia.

 

Korzyści z udziału w studiach podyplomowych na temat zarządzania ryzykiem 

 Umiejętne zarządzanie ryzykiem i jego limitowania zwiększa szanse na sukces instytucji finansowej. Dla pracowników – słuchaczy studiów – stwarza stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacje posiadanej wiedzy i umiejętności, przydatnych w dalszej karierze zawodowej (nie tylko w komórkach organizacyjnych zajmujących się się bezpośrednio zarządzaniem ryzykiem, ale także w obszarze kredytów, czy też innych nieodłącznie związanych z ryzykiem obszarach bankowości – operacje gotówkowe i bezgotówkowe, fizyczne zabezpieczenie banku etc.).

 

Cel studiów

 Celem studiów jest pogłębianie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie różnych rodzajów ryzyka występującego w działalności banków, a także poznanie metod i instrumentów ograniczania ryzyka, jego monitorowania i kontrolowania. W ten sposób uczestnicy studiów zdobędą przydatne w praktyce kompetencje związane z zarządzaniem ryzykiem.


Adresaci

 Osoby zajmujące się zagadnieniami ryzyka w bankach, które chcą rozszerzyć swoją wiedze,  jak również osoby rozpoczynające pracę w działach zarządzania ryzykiem i innych komórkach organizacyjnych banku, gdzie tego typu wiedza jest przydatna.

 

Wymogi związane z zaliczeniem

 Studia organizuje Katedra Nauk Ekonomicznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania  Politechniki Poznańskiej  - jednej z wiodących uczelni w kraju, oferującej szeroki zakres studiów podyplomowych nie tylko z nauk technicznych, ale także z nauk o zarządzaniu.

Zajęcia prowadzić będą naukowcy (w tym również pracownicy nauki legitymujący się znaczącym stażem pracy w bankowości) oraz praktycy, mający duże doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem bankowym.  

Aby ukończyć studia podyplomowe, należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów wykładanych na studiach oraz napisać i obronić prace dyplomową.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.