SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

IV MIĘDZYNARDOWA KONEFERENCJA NAUKOWA

Idea i cel konferencji

Celem konferencjijest ocena wpływu wybranych procesów demograficznych, ekonomicznych i technicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki na osobami starszymi) w różnych państwach. 

 Konferencja będzie okazją do porównania rozwiązań ekonomicznych i prawno –instytucjonalnych stosowanych w różnych krajach, w tym- efektów reform systemów zabezpieczenia społecznego wprowadzonych pod koniec XX w. i w pierwszych dekadach XXI w. w odpowiedzi na wyzwania związane z demograficznym starzeniem się społeczeństwa, strukturalnymi przeobrażeniami na rynku pracy, globalizacją, a także przeobrażeniami społeczno-kulturowymi i zmianami technicznymi wpływającymi na kształtowanie warunków życia i pracy osób w wieku produkcyjnym  i poprodukcyjnym.

 Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk  przedstawicieli nauk społecznych, jak i humanistycznych oraz technicznych. 

Ulotka konferencyjna - wersja polska

Ulotka konferencyjna - wersja angielska