Badania

Główne obszary działalności naukowej Katedry dotyczą:

 • rynków finansowych, finansowania działalności gospodarczej i zarządzania finansami;
 • polityki społecznej, w tym instytucjonalnych, finansowych i zarządczych aspektów funkcjonowania systemów emerytalnych;
 • zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • konkurencyjności w aspektach mikro, makro i mezo;
 • marketingu partnerskiego i komunikacji marketingowej, zwłaszcza w segmencie młodych konsumentów;
 • małych i średnich przedsiębiorstw;
 • ekonometrii stosowanej;
 • badania rynków finansowych;
 • zarządzanie i rozwój przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie logistyczne, innowacje i jakość w procedurach logistycznych.

 

W ramach działalności statutowej realizowane są „Badania ekonomicznych problemów polskiej gospodarki”.
Szczegółowa problematyka badań prowadzonych przez pracowników Katedry podana jest przy nazwisku każdego pracownika.
Ponadto w Katedrze realizowane są obecnie dwa programy badawcze (granty):

 • Projekt badawczy: „Zakładowe systemy emerytalne a globalny kryzys finansowy – Polska i świat” (2010-2013)

Kierownik projektu: dr hab. M.Szczepański
Wykonawcy: dr hab. Marek Szczepański (udział: 80%), dr Tomasz Brzeczek (udział 20%)
Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, następnie przejęty w administrowanie przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

 • Projekt badawczy: „Instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w zakładowych systemach emerytalnych – w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej (analiza porównawcza)” (2012-2015)

Kierownik projektu: dr hab. M.Szczepański
Wykonawcy: dr hab. Marek Szczepański (udział: 80%), dr Tomasz Brzeczek (udział 20%)
Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum nauki w Krakowie.